" Gangaikonda Shrines
Temples Cholas Architecture Gangaikonda Sozhapuram Shrines
Shrines of the temple
Previously Murugan shrine Ganapathy shrine
Amman shrine Mahishamardini shrine
Chandigeswarar shrine Chandigeswararscroll back to top